Μετά την ολοκλήρωση της καθορισμένης (βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου) διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά την 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER) Νομού Δράμας και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων που ακολούθησαν, ήτοι:

  • την υπ’ αριθ. 4/ΠΡΑΚΤ.56/14-7-2015 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER Νομού Δράμας (που είναι το αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων του προγράμματος) με θέμα «Επικύρωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος για τον Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER)»,
  • την υπ’ αριθ. 3/ΠΡΑΚΤ.60/30-9-2015 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER Νομού Δράμας (που είναι το αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων του προγράμματος) με θέμα «Επικαιροποίηση πίνακα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τοπικού προγράμματος Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας», και
  • την υπ’ αριθ. 18379/16-10-2015 απόφαση της ΕΥΕ ΠΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Έκθεση δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου αποτελεσμάτων αξιολόγησης», που αφορά στην τήρηση των προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου για την ορθή διαδικασία υλοποίησης της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος,

ανακοινώνονται τα αποτελέσματα ανά Υπομέτρο και ανά Δράση…


Δείτε κείμενο της αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

[16-10-2015] Αποτελέσματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής
Skip to content