Η Πράξη υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Εργασία για τη Δράμα» με συντονιστή Εταίρο την ΑΜΚΕ «Επι-Μένουμε Δράμα» και τη συμμετοχή των Δήμων Δράμας και Κ. Νευροκοπίου, της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ, του ΚΕΚ «Φίλιππος», του Επιμελητηρίου Δράμας, της «Γνώση Αναπτυξιακή» και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Δράμας.

Αντικείμενό της ήταν η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων στους Δήμους Δράμας και Κάτω Νευροκοπίου με σκοπό τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για επιλεγμένους άνεργους – ωφελούμενους των περιοχών αυτών καθώς και η προετοιμασία για ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις της Πράξης που υλοποίησε το εταιρικό σχήμα ανήκαν στις παρακάτω κατηγορίες: Μελέτες, Δικτύωση, Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση, Συντονισμός και Διαχείριση, Κατάρτιση – Επιμόρφωση, Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη.

Αποστολή της Πράξης ήταν η επιλογή εκατόν είκοσι πέντε (125) ωφελούμενων κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης, η κατάρτισή τους σε διάφορα αντικείμενα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και το σχεδιασμό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και η συστηματική προσπάθεια εξεύρεσης για αυτούς είτε μισθωτής εργασίας ή διαδικασίας αυτοαπασχόλησης σε ατομικές επιχειρήσεις ή συμμετοχής τους σε νεοιδρυθέντες Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς. Η υλοποίηση της Πράξης ολοκληρώνεται τον τρέχοντα Αύγουστο του 2015.

Ο απολογισμός της Πράξης, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική οικονομική συγκυρία και την ιδιάζουσα αρνητική κατάσταση της αγοράς εργασίας στη Δράμα, δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μη σημαντικός. Ειδικότερα, και σε ότι αφορά την αυτοαπασχόληση, αναφέρεται ότι συστάθηκαν τρεις επιχειρήσεις από ωφελούμενους. Η πρώτη που αφορά υπηρεσίες λογοθεραπείας, συγχρηματοδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ και συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Η δεύτερη αφορά την καλλιέργεια πατάτας στην περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου και εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Τέλος, η τρίτη αφορά την υποστήριξη της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Σε ότι αφορά τη μισθωτή εργασία, το προσωπικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης κατέγραψε την μισθωτή απασχόληση συνολικά είκοσι δυο (22) ατόμων – ωφελούμενων της Πράξης. Η συντριπτική πλειοψηφία εξ’ αυτών (18) υποστηρίχθηκαν παράλληλα από τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας ή των Επιταγών Κατάρτισης (vouchers). Το ειδικό παράλληλο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για ωφελούμενους ΤΟΠΣΑ – ΤΟΠΕΚΟ στήριξε μόνο τέσσερεις (4) ωφελούμενους από τους συνολικά είκοσι δυο που απασχολήθηκαν ή ακόμη απασχολούνται ως μισθωτοί.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη προχώρησε παράλληλα και στην υλοποίηση προκαταρκτικών ενεργειών για τη δημιουργία τριών (3) Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό εκπόνησε τρία (3) Επιχειρηματικά Σχέδια, τα οποία θα βοηθήσουν τα υποψήφια μέλη να συστήσουν τις εν λόγω επιχειρήσεις στο μέλλον.

Τα αποτελέσματα της Πράξης σε ότι αφορά την απασχόληση δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ευκαταφρόνητα. Πέραν όμως αυτών των αποτελεσμάτων που αφορούν την απασχόληση αυτή καθ’ εαυτή, υπήρξε και ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα που αφορά την έντονη ζύμωση σε επίπεδο τοπικών φορέων και υπηρεσιών. Πράγματι, φορείς με διαφορετική αποστολή κλήθηκαν να συνδράμουν από κοινού στην επίλυση προβλημάτων, να λάβουν κοινές στρατηγικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν από κοινού παρεμβάσεις. Αν μη τι άλλο, το θετικότερο όλων είναι ότι έχουμε προχωρήσει ένα βήμα πιο κοντά προς τη φιλοσοφία της εταιρικότητας που θα διέπει το επόμενο ΕΣΠΑ και ειδικά τις επερχόμενες δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η Πράξη υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Εργασία για τη Δράμα» με συντονιστή Εταίρο την ΑΜΚΕ «Επι-Μένουμε Δράμα» και τη συμμετοχή των Δήμων Δράμας και Κ. Νευροκοπίου, της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ, του ΚΕΚ «Φίλιππος», του Επιμελητηρίου Δράμας, της «Γνώση Αναπτυξιακή» και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Δράμας.

Αντικείμενό της ήταν η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων στους Δήμους Δράμας και Κάτω Νευροκοπίου με σκοπό τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για επιλεγμένους άνεργους – ωφελούμενους των περιοχών αυτών καθώς και η προετοιμασία για ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις της Πράξης που υλοποίησε το εταιρικό σχήμα ανήκαν στις παρακάτω κατηγορίες: Μελέτες, Δικτύωση, Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση, Συντονισμός και Διαχείριση, Κατάρτιση – Επιμόρφωση, Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη.

Αποστολή της Πράξης ήταν η επιλογή εκατόν είκοσι πέντε (125) ωφελούμενων κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης, η κατάρτισή τους σε διάφορα αντικείμενα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και το σχεδιασμό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και η συστηματική προσπάθεια εξεύρεσης για αυτούς είτε μισθωτής εργασίας ή διαδικασίας αυτοαπασχόλησης σε ατομικές επιχειρήσεις ή συμμετοχής τους σε νεοιδρυθέντες Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς. Η υλοποίηση της Πράξης ολοκληρώνεται τον τρέχοντα Αύγουστο του 2015.

Ο απολογισμός της Πράξης, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική οικονομική συγκυρία και την ιδιάζουσα αρνητική κατάσταση της αγοράς εργασίας στη Δράμα, δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μη σημαντικός. Ειδικότερα, και σε ότι αφορά την αυτοαπασχόληση, αναφέρεται ότι συστάθηκαν τρεις επιχειρήσεις από ωφελούμενους. Η πρώτη που αφορά υπηρεσίες λογοθεραπείας, συγχρηματοδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ και συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Η δεύτερη αφορά την καλλιέργεια πατάτας στην περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου και εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Τέλος, η τρίτη αφορά την υποστήριξη της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Σε ότι αφορά τη μισθωτή εργασία, το προσωπικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης κατέγραψε την μισθωτή απασχόληση συνολικά είκοσι δυο (22) ατόμων – ωφελούμενων της Πράξης. Η συντριπτική πλειοψηφία εξ’ αυτών (18) υποστηρίχθηκαν παράλληλα από τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας ή των Επιταγών Κατάρτισης (vouchers). Το ειδικό παράλληλο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για ωφελούμενους ΤΟΠΣΑ – ΤΟΠΕΚΟ στήριξε μόνο τέσσερεις (4) ωφελούμενους από τους συνολικά είκοσι δυο που απασχολήθηκαν ή ακόμη απασχολούνται ως μισθωτοί.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη προχώρησε παράλληλα και στην υλοποίηση προκαταρκτικών ενεργειών για τη δημιουργία τριών (3) Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό εκπόνησε τρία (3) Επιχειρηματικά Σχέδια, τα οποία θα βοηθήσουν τα υποψήφια μέλη να συστήσουν τις εν λόγω επιχειρήσεις στο μέλλον.

Δελτίο Τύπου σελ. 1
Δελτίο Τύπου σελ. 1
Δελτίο Τύπου σελ. 2
Δελτίο Τύπου σελ. 2
Αφίσα του προγράμματος
Αφίσα του προγράμματος

[28-08-2015] Απολογισμός Πράξης ΤΟΠΣΑ «Συν-Εργασία: Συλλογική Δράση για τη Στοχευμένη Στήριξη της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας» (MIS 376921)
Tagged on:     
Skip to content