[10-10-2023] 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα LEADER/CLLD

[10-10-2023] 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα LEADER/CLLD

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας και της 2ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων δημόσιου χαρακτήρα, έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 29.9.2023 (οπότε και έληγε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής), αιτήσεις και από τους 5 δήμους του νομού Δράμας: Δήμος Δράμας, Προσοτσάνης, Δοξάτου, Κ. Νευροκοπίου και Παρανεστίου.

[31-08-2023] Παράταση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα LEADER/CLLD

[31-08-2023] Παράταση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα LEADER/CLLD

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. έχοντας υπόψη:

– την με αριθμό 5/ΠΡΑΚΤ.67/30.03.2023 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας,

– το με αρ. πρωτ. 1256/16-06-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ), με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου πρόσκλησης της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δράμας ΑΕ προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης.

ΚΑΛΕΙ

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: ΟΤΑ Α’ βαθμού

[24-08-2023] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΙΧ αυτοκινήτου

[24-08-2023] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΙΧ αυτοκινήτου

Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, έχοντας υπόψη:
1. το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Περιφερειακής Ενότητας Δράμας από το οποίο χρηματοδοτείται η εν λόγω προμήθεια αυτοκινήτου κατά ποσοστό 100,00% από το Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
2. το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 4782/2021, και
3. την υπ’ αριθ. 1.1.5/ΠΡΑΚΤ.335/2.8.23 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση αγοράς αυτοκίνητου»

[21-06-2023] 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα LEADER/CLLD

[21-06-2023] 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα LEADER/CLLD

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. έχοντας υπόψη:

– την με αριθμό 5/ΠΡΑΚΤ.67/30.03.2023 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας,

– το με αρ. πρωτ. 1256/16-06-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ), με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου πρόσκλησης της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δράμας ΑΕ προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης.

ΚΑΛΕΙ

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: ΟΤΑ Α’ βαθμού

[04-01-2023] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

[04-01-2023] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., έχοντας υπόψη:
• το εγκεκριμένο έργο με τίτλο «Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην
αγροτική περιοχή της Καβάλας, της Δράμας, του Smolyan και του Blagoevgrad» και ακρωνύμιο
«PEIRA», στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020,
• το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 4782/2021,
• την υπ’ αριθ. 3/ΠΡΑΚΤ.328/30.12.2022 Απόφαση του ΔΣ της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών από τους ως άνω
οικονομικούς φορείς για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας των κάτωθι ειδών
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (CPV: 30000000-9 – Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές) με τις
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικές τιμές…

Skip to content