[23.06.2022] Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού υπηρεσιών συμβουλευτικής, πληροφορικής και δημοσιότητας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας του έργου PEIRA (INTERREG GR-BG 2014-2020)

[23.06.2022] Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού υπηρεσιών συμβουλευτικής, πληροφορικής και δημοσιότητας για την προώθηση της  επιχειρηματικότητας του έργου PEIRA (INTERREG GR-BG 2014-2020)

Το έργο “Promotion of Entrepreneurship and Innovation in the Rural Area of Kavala, Drama, Smolyan and Blagoevgrad” εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (για την Ελλάδα ειδικά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό “B6.3a.23” Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) που υπογράφηκε στις 13/04/2021 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Διασυνοριακής INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” και της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. και έχει λάβει κωδικό MIS 5073388.

Skip to content