[04-03-2020] Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 406/10-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος CLLD LEADER ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 406/10-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με: α) έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Οικονομικής Σχολής και β) έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Γεωπονικής Σχολής για τις ανάγκες υλοποίησης του τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας του ΠΑΑ 2014-2020.

[14-01-2020] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων υποψηφιότητας για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για 2 άτομα

Προκήρυξη για ΣΜΕ

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD Νομού Δράμας για την περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Δράμας. Ειδικότερα, από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης μέχρι 31-12-2023, με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος (σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας ολοκλήρωσης του), με: α) έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Οικονομικής Σχολής β) έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Γεωπονικής Σχολής

[06-11-2018] Υποβληθείσες προτάσεις 1ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις δημόσιου ενδιαφέροντος

[06-11-2018] Υποβληθείσες προτάσεις 1ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις δημόσιου ενδιαφέροντος

Τη Δευτέρα 5-11-2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. για χρηματοδότηση παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα, για την οποία εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον.

Skip to content